Cookies i protecció de dades

I.- Drets dels usuaris i exercici dels drets

CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI informa a l’Usuari sobre la possibilitat que te d’exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació (ARCO-POL) del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits pel CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: c/ BUENOS AIRES 16-18 CENTRE CIVIC CULTURAL 08140 CALDES DE MONTBUI BARCELONA o bé al correu electrònic protecciodades@CECMO.net o al telèfon 619 557 534. Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l’assumpte la referencia “Protecció de dades CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI” i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent. Així mateix, l’Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic protecciodades@CECMO.net  .

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment mitjançant el procediment descrit anteriorment, sense que aquesta retirada de consentiment afecti a la licitud del tractament anterior previ a la retirada del mateix. CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.

CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

II.- Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar, a qualsevol moment, el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, amb la simple notificació al CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI informant-lo que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per a això, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior o bé punxar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

III.- Edat per al tractament de les dades personals

La web de CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI es dirigeix a persones de totes les edats. En conseqüència aquesta Política de Privadesa està dirigida a qualsevol persona que accedeixi al website, sense limitacions per edat. No obstant, per aquells tractaments que es demani a l’Usuari consentiment segons s’ha indicat anteriorment, aquest només serà vàlid a partir dels 13 anys, sent necessari consentiment dels pares o tutors legals en els casos inferiors a aquest límit.

En conseqüència, l’ús dels serveis disponibles en aquest website per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualssevol acte realitzat pels menors al seu càrrec.
 Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’Internet per aquests menors.

IV.- Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat implantades.

CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert per la normativa legal aplicable.

CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte: l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades, els riscos i al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, d’acord amb l’establert per la normativa aplicable.

V.- Ús de “cookies” i del fitxer d’Activitat

CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, o, per compte d’aquest, un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del website. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’usuari en el website.
Les cookies utilitzades per CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI es detallen al final d’aquest punt.
 Al website, es demana l’acceptació de les cookies prèviament seguint la normativa legal i quan l’usuari permeti la seva recepció, acceptant l’ús de les cookies, podrà conèixer el servidor que les utilitza, i per gestionar-les haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador. 
Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor de CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, o del tercer que actuï en el seu nom, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades al website. 
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

Segons es disposa a l’article 22.2 de la Llei 34/2002 sobre els Serveis de la Societat de la Informació i el Correu

Electrònic de l’ 11 de juliol (LSSICE) CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI informa de les cookies que fem servir al nostre website :

  • Tècniques i de tercers.

Igualment, CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, informa a l’Usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador, per que l’informi de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’evitar que siguin instal·lades al seu disc dur.

Firefox des d’ aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los- sitios-we

Chrome des d’ aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d’ aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie=ie-10

Safari des d’ aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES 

Opera des d’ aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

VI.- ·Responsabilitats

Els continguts de les pàgines web als quals els usuaris accedeixen a través del servei de cercador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris interessats en els mateixos, sense que aquest accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris visitants i CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI. En cas de discrepàncies entre el que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. 
CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la captació i ús per part de tercers col·laboradors de les informacions, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris al website.

 En qualsevol cas CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del website, ni siguin gestionats per CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI; encara que apareguin en el website en virtut d’un conveni de col·laboració signat o pactat per CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, repetint l en contra per la responsabilitat reclamada contra l’encarregat del tractament responsable que correspongui.

Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:

CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI no es fa responsable de l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de hipervincles inclosos en el website. 
CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que s’emetin, publiquin o distribueixin directa i indirectament a través d’aquest website. Qualsevol website enllaçat, al que s’accedeixi a través de la web del CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, be sigui per mitjà de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina web enllaçada, 
CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del website, sent exclusiva la responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi, així com de l’ús fraudulent per part de tercers de les dades que l’usuari ens ha facilitat per a un ús lleial i adequat de la informació.
 Els usuaris es comprometen a utilitzar la web i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:

CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.
 CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la web, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.
 CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la indisponiblitat i/o discontinuïtat tècnica del funcionament de la web. En qualsevol cas, CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.
 Així mateix, CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin en la pàgina web a través d’aquestes dades.

Exempció de responsabilitat per l’ús indegut de les claus dels usuaris:


Els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d’identificació i accés als CONTINGUTS o SERVEIS del website, així com de la resta d’informació personal facilitada de qualsevol tipus que hagi estat facilitada i hagi donat el seu consentiment explícit. Aquesta identificació es composa del codi secret o clau i del nom de l’usuari.
 CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per a l’accés als CONTINGUTS o SERVEIS del website que els requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol naturalesa del mal ús pels usuaris, la seva pèrdua o oblit, i el seu ús indegut per tercers no autoritzats.

Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del cercador del WEBSITE:
 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE 


Els texts (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la pàgina web i difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI que ostenta tots els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.
 En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades, resultant-los així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.
 CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI no concedeix llicència d’ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu website, excepte acords expressos amb tercers. 
Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del website amb l’única fi de procedir al seu emmagatzematge, o a la seva impressió sobre paper per a ús privat. 
Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del website o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una fi comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI i si escau de tercers col·laboradors. L’incompliment de l’anterior facultarà a CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI per interposar les accions legals pertinents. 
Queden especialment prohibides:

– La presentació d’una pàgina del website en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, mitjançant la tècnica denominada “framing” a menys que compti amb l’exprés consentiment per escrit de CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI.

– La inserció d’una imatge que hagi estat o estigui sent difosa en el website, en una pàgina o base de dades, que no pertanyi al CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, mitjançant la tècnica denominada “in line linking”, sempre que això no compti amb l’expressa autorització de CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI.

– L’extracció i ús d’elements del website causant, o no, qualsevol perjudici al CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, conforme a les disposicions del Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades. 
CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervíncles) en una altra website dirigits a l’home Page d’aquest website o a qualsevol altra pàgina interna, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.
 Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI o si escau a tercers col·laboradors.
 Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en la pàgina web pertanyen al CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI o be es disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre aquestes i es troben protegits per la legislació.

VII.- ·Enllaços a altres webs

La pàgina web de CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI pot incloure hipervíncles a altres llocs que no són operats o controlats pel CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI. Per aquesta raó, CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI no garanteix, ni pot garantir, així com tampoc fer-se responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la teva informació personal a aquests llocs web aliens a CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI, tingues en compte que el teu compliment en matèria de protecció de dades pot ser diferent del nostre.

VIII.- Modificació de la Política de Privadesa

CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI podrà modificar aquesta Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privadesa, serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedis informat dels canvis realitzats en el tractament de les teves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.